01/08/2012
 
12/09/2012

HP LASERJET M1522NF

All-in-1 פונקציות
 
Print, copy, scan, fax הדפסה, העתקה, סריקה, פקס
 
Multitasking capability ריבוי משימות יכולת
 
Yes כן
 
Specifications מפרטים
Print speed, black (normal quality mode) מהירויות הדפסה, שחורות (מצב איכות רגילה)
 
Up to 24 ppm עד 24 עמודים לדקה
 
Page yield footnote הערת שולי תפוקת עמודים
 
For information on cartridge page and photo yields, see http://www.hp.com/go/pageyield למידע על דף מחסנית ותשואות צילום, ראה http://www.hp.com/go/pageyield
 
First page out (black) פלט הדף ראשון (שחור)
 
As fast as 9.5 sec בתוך 9.5 שניות בלבד
 
Monthly duty cycle המחזור חודשי
 
Up to 8,000 pages עד 8,000 דפים
 
*Footnote for duty cycle * הערת שולים למחזור
 
Duty cycle is defined as the maximum number of pages per month of imaged output. מחזור ההדפסה מוגדר כמספר עמודים מרביים לחודש של פלט הדמיה. This value provides a comparison of product robustness in relation to other HP LaserJet or HP Color LaserJet devices, and enables appropriate deployment of printers and MFPs to satisfy the demands of connected individuals or groups. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס לאחרים של HP LaserJet או מכשירי HP Color LaserJet, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות והתקנים MFP כדי לספק את דרישותיהם של יחידים או קבוצות מחוברות.
 
Recommended monthly print volume נפח הדפסה חודשי מומלץ
 
250 to 2,000 pages 250 עד 2,000 דפים
 
*Footnote for recommended monthly print volume * הערת שולים לנפח הדפסה חודשי מומלץ
 
HP recommends that the number of pages per month of imaged output be within the stated range for optimum device performance, based on factors including supplies replacement intervals and device life over an extended warranty period. HP ממליצה שמספר עמודים לחודש של פלט הדמיה לא תעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי החלפות של חומרים מתכלה וחיי התקן לאורך תקופת אחריות מוארכת.
 
Print technology טכנולוגיית הדפסה
 
Laser ליזר
 
Print resolution, black רזולוציית הדפסה, שחור
 
Up to 600 x 600 x 2 dpi עד 600 x 600 x 2 dpi
 
Print speed footnote להדפיס הערת שולים אודות מהירויות
 
Exact speed varies depending on the system configuration, software program and document complexity. מהירות מדויקת משתנית בהתאם לתצורת המערכת, התוכנה ומורכבות מסמך.
 
Paper Handling טיפול בנייר
Paper handling standard,input טיפול בנייר סטנדרטי, קלט
 
250-sheet media input tray, 10-sheet priority slot, 50-sheet automatic document feeder מגש 250-גיליון הזנת תקשורת, חריץ עדיפות 10-גיליונות, מזין מסמכים אוטומטי 50-גיליון
 
Paper handling standard,output טיפול בנייר סטנדרטי, פלט
 
125-sheet face-down output bin 125-גיליון סל פלט עם פנים כלפי מטה
 
Envelope capacity קיבולת מעטפה
 
Up to 10 envelopes עד 10 מעטפות
 
Envelope feeder מזין מעטפות
 
No לא
 
Duplex printing (printing on both sides of paper) הדפסת דופלקס (הדפסה על שני צידי נייר)
 
Manual (driver support provided) ידני (תמיכה על ידי מנהל התקן)
 
Document finishing מסמך הגמר
 
Sheetfed הזנת גיליונות
 
Media sizes, standard גדלי מדיה הסטנדרטית,
 
Priority input tray and Tray 1: letter, legal, envelopes (No. 5 (1/2 Baronial) through No. 11), index cards, postcards; automatic document feeder (ADF): letter, legal מגש ומגש 1 הזנה מועדפת: מכתבים, מעטפות, משפטיות (מס '5 (ברונים 1/2) דרך מס' 11), כרטיסיות, גלויים; מזין מסמכים אוטומטי (ADF): מכתב, משפטי
 
Media sizes, custom גדלי מדיה מותאמת אישית,
 
Priority input tray and Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in; automatic document feeder (ADF): 5 x 5 to 8.5 x 15 in מגש הזנה מועדפת ומגש 1: 3 × 5 עד 8.5 x 14 ב; מזין מסמכים אוטומטיים (ADF): 5 X 5-8.5 x 15 ב
 
Media types סוגי מדיה
 
Paper (bond, color, heavy, letterhead, light, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), envelopes, transparencies, labels, cardstock נייר (דחוס, צבעוני, נייר מכתבים כבד, קל, רגיל, מודפס מראש, מנוקב מראש, ממוחזר, גס), מעטפות, שקפים, מדבקות, כרטיסים
 
Media weight משקל מדיה
 
Tray 1, Priority input tray, Output bin: 16 to 43 lb; automatic document feeder (ADF): 16 to 24 lb מגש 1, מגש הזנה מועדף, סל פלט: 16 עד 43 £; מזין מסמכים אוטומטי (ADF): 16 עד 24 ליברות
 
Weight משקל
 
24.2 lb £ 24.2
 
Additional Specifications מפרטים נוספים
Processor speed מהירות מעבד
 
450 MHz 450 MHz
 
Memory, standard זיכרון, סטנדרטי
 
64 MB 64 מגה
 
Memory, maximum זיכרון, מקסימום
 
64 MB 64 מגה
 
Print languages, standard שפות הדפסה הרגילה,
 
HP PCL 6, HP PCL 5, HP postscript level 3 emulation HP PCL 6, HP PCL 5, 3 חיקוי רמת HP Postscript
 
Scanner specifications מפרטי סורק
Scanner type סוג הסורק
 
Flatbed, ADF משטח סורק, מזין מסמכים אוטומטיים
 
Scan resolution, optical רזולוציית סריקה, אופטי
 
Up to 1,200 dpi עד 1200 dpi
 
Bit depth עומק סיבי
 
24-bit 24-bit
 
Scan size, maximum (flatbed) גודל סריקה מרבית (משטח אופקי)
 
8.5 x 11.7 in 8.5 x 11.7 ב
 
Scan size, maximum (ADF) גודל סריקה מרבית (ADF)
 
8.5 x 14 in 8.5 x 14 ב
 
Scan speed (default) מהירויות סריקה (ברירת מחדל)
 
Up to 3 ppm עד 3 עמודים לדקה
 
Automatic paper sensor חיישן נייר אוטומטי
 
No לא
 
Copier specifications מפרטי מעתיקים
Copy resolution, black רזולוציית העתקה, שחור
 
Up to 600 x 600 dpi עד 600 x 600 dpi
 
Copy reduce/enlarge settings העתק את הגדרות הגדלה / הקטנה
 
25 to 400% 25 עד 400%
 
Maximum number of copies מספר עותקים מרבי
 
Up to 99 copies עד 99 עותקים
 
Fax specifications מפרטי פקס
Faxing פקס
 
Yes כן
 
Fax transmission speed (seconds per page) מהירות שידור פקס (שניות לדף)
 
3 sec per page 3 שניות לעמוד
 
Fax memory זכרון פקס
 
Up to 300 pages (black and white) עד 300 עמודים (שחור ולבן)
 
Fax note לפקס לב
 
Based on standard ITU-T test image #1 at standard resolution. בהתאם לתמונה הסטנדרטית של ITU-T מבחן # 1 ברזולוציה סטנדרטית. More complicated pages or higher resolution will increase the transmission time. עמודים מורכבים יותר או רזולוציה גבוהה יותר תאריך את משך השידור.
 
Fax resolution, black (dots per inch) פקס רזולוציה, שחור (נקודות לאינץ')
 
Up to 300 x 300 dpi (halftone enabled) עד 300 x 300 dpi (מאופשר הגוני אפור)
 
Speed dials, maximum number חיוג מהיר, מספר מרבי
 
Up to 120 numbers (119 group dials) עד 120 מספרים (119 חיוג לקבוצה)
 
Auto redial חיוג חוזר אוטומטי
 
Yes כן
 
Fax delayed sending שיגור מושהה בפקס
 
Yes כן
 
Fax broadcast שידור פקס
 
119 119
 
Junk fax barrier מחסום פקס זבל
 
Yes, using CSI field כן, באמצעות CSI תחום
 
Polling תשאול
 
Yes (poll to receive only) כן (סקר לקבל רק)
 
Remote retrieval תחזור מרחוק
 
No לא
 
Fax forwarding פקס שילוח
 
Yes כן
 
Connectivity קישוריות
Connectivity, standard קישוריות הסטנדרטית
 
10/100Base-T Ethernet network port, Hi-Speed USB 2.0 compatible port. רשת אתרנט 10/100Base-T, יציאת יציאת Hi-Speed ​​USB 2.0 תואמת.
 
Connectivity, optional קישוריות, אופציונלי
 
None אף לא אחד
 
Minimum system requirements דרישות מערכת מינימאליות
 
PC: Microsoft® Windows® 7 ready. מחשב: Microsoft ® Windows ® 7 מוכן. For more information go to http://www.hp.com/go/windows7. למידע נוסף בקר בכתובת http://www.hp.com/go/windows7. Some features may not be available. ייתכן שתכונות מסוימות לא תהיינה זמינות. Windows Vista® (32-bit and 64-bit): 1 GHz processor, 512 MB RAM, check User's Guide for minimum hard disk space; Windows XP-32 Home, XP-32 Professional, XP-x64: any Pentium II processor (Pentium III or higher recommended), 128 MB RAM; Windows Server 2003, 2000 (print driver, scan driver only): any Pentium II processor or higher, 64 MB RAM, for all systems: 250 MB available hard disk space, SVGA 800 x 600 with 16-bit color display, Internet Explorer 5.5 or higher (full install), CD-ROM drive, USB port Vista ® Windows (32-bit ו 64-bit): מעבד 1 GHz, 512 MB זכרון RAM, עיין במדריך למשתמש עבור שטח דיסק קשיח מינימאלי; Windows Home XP-32, XP-32 Professional, XP-x64: כל מעבד Pentium II מעבד ( Pentium III או גבוה יותר מומלץ), 128 MB זכרון RAM; Windows Server 2003, 2000 (מנהל התקן הדפסה, מנהל התקן סריקה בלבד): כל מעבד פנטיום II ומעלה, 64 MB זכרון RAM, עבור כל המערכות: 250 MB מקום פנוי בדיסק קשיח, צג SVGA 800 x 600 עם תצוגת צבע של 16-bit, Internet Explorer 5.5 או גבוה יותר (התקנה מלאה), כונן תקליטורים, יציאת USB
Macintosh: Mac OS X v10.3, 10.4, 10.5, 10.6; PowerPC G3, G4, G5, or Intel processors; 512 MB RAM; 100 MB available hard disk space; CD-ROM drive; USB or network port מקינטוש: Mac OS X 10.3, 10.4, 10.5, 10.6; PowerPC G3, G4, G5 או מעבדי אינטל; 512 MB ​​זכרון RAM; 100 MB מקום פנוי בדיסק קשיח; כונן תקליטורים; יציאת USB או רשת
 
Compatible operating systems מערכות הפעלה תואמות
 
Microsoft® Windows® 7 ready. Microsoft ® Windows ® 7 מוכן. For more information go to http://www.hp.com/go/windows7. למידע נוסף בקר בכתובת http://www.hp.com/go/windows7. Some features may not be available. ייתכן שתכונות מסוימות לא תהיינה זמינות. Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows XP Media Center, Windows XP Tablet PC, Windows Server 2003, Windows 2000, Mac OS X v10.3, 10.4, 10.5, 10.6, Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, HP-UX 10.20, 11.x, Red Hat Linux 6.x or higher, SuSE Linux 6.x or higher, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (SPARC), AIX 3.2.5 or higher, MPE-iX, Citrix MetaFrame, Terminal Services, Linux (see http://www.hplip.net) Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows XP Media Center, Windows XP Tablet PC, Windows Server 2003, Windows 2000, Mac OS X 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, Novell NetWare 3.2, 4.2, 5 . X, 6, 10.20 HP-UX, 11.x, Red Hat Linux 6.x ומעלה, SuSE Linux 6.x ומעלה, 2.5x Solaris, 2.6, 7, 8, 9, 10 (SPARC), 3.2 AIX .5 ומעלה, MPE-IX, Citrix MetaFrame, שירותי מסוף, לינוקס (ראה http://www.hplip.net)
 
Recommended Operating humidity range טווח לחות מומלצת להפעלה
 
10 to 80% RH 10 עד 80% לחות יחסית
 
Operating temperature טמפרטורות להפעלה
 
59 to 90.5° F 59-90.5 ° F
 
Photo printing הדפסת תמונה
Display תצוגה
 
2.5-in LCD (text) 2.5-בLCD (טקסט)
 
Dimensions and weight ממדים ומשקל
Dimensions (W x D x H) ממדים (ר x ע x ג)
 
19.5 x 16.0 x 15.8 in 19.5 x 16.0 x 15.8 ב
 
Weight משקל
 
24.2 lb £ 24.2
 
Package weight משקל חבילה
 
34.3 lb £ 34.3
 
Power and operating requirements דרישות מתח והפעלה
Power supply אספקת חשמל
 
Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 4.5 A; 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2.6 A מתח כניסה: 110 עד 127 וולט AC (+ / - 10%), 50/60 רץ (+ / - 2 הרץ), 4.5; 220-240 וולט AC (+ / - 10%), 50/60 רץ (+ / - 2 הרץ), 2.6
 
Power consumption צריכת חשמל
 
410 watts (printing), 325 watts (copying), 10.5 watts (standby), 10.5 watts (sleep), 0 watts (off) 410 ואט (הדפסה), 325 ואט (העתקה), 10.5 ואט (מתנה), 10.5 ואט (מצב שינה), 0 ואט (כבוי)
 
Power consumption (Active) צריכת חשמל (פעיל)
 
410 watts 410 ואט
 
Power Consumption (Standby) צריכת חשמל (מתנה)
 
10.5 watts 10.5 ואט
 
Power Consumption, Powersave צריכת חשמל, חיסכון בחשמל
 
10.5 watts 10.5 ואט
 
Power Consumption (Manual-off) צריכת חשמל (כיבוי ידני)
 
0 watts 0 ואט
 
Power consumption footnote הערת שולי צריכת חשמל
 
Values subject to change. ערכים כפופים לשינויים. See http://www.hp.com/support for current information. ראה http://www.hp.com/support לקבלת מידע עדכני. Power reported is the highest value measured for all models using all standard voltages. כוח דיווח הוא הערך הגבוה ביותר שנמדד עבור כל הדגמים תוך שימוש בכל המתחים הסטנדרטיים.
 
Acoustic Pressure Emissions פליטות לחצו אקוסטיות
 
52 dB(A) 52 dB ()
 
Acoustic power emissions פליטות ספק אקוסטיות
 
6.5 B(A) (continuous print at 23 ppm) 6.5 B (A) (הדפסה רציפה ב 23 עמודים לדקה)
 
Recommended Operating humidity range טווח לחות מומלצת להפעלה
 
10 to 80% RH 10 עד 80% לחות יחסית
 
Operating temperature range טווח טמפרטורות להפעלה
 
59 to 90.5° F 59-90.5 ° F
 
ENERGY STAR® Qualified המאושר ENERGY STAR ®
 
Yes כן
 

מכשירים משולבים
1245.00 ₪
1245.00
 ₪
מנחם בגין 14, רמת גן, טל'(רב קווי): 6700505 – 03, פקס: 6709351 – 03
דוא"ל:comtop@netvision.net.il
שעות פעילות: א'- ה' 09:00 – 19:00